Üzletszabályzat (ÁSZF)

1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed az OMIKRON Kft. 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Hetény Vezér u. 7-9 (továbbiakban OMIKRON Kft., mint Eladó) által bármely termék (továbbiakban Termék) bármely fél számára (továbbiakban Megrendelő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.

2. Az Omikron Kft-től történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés az Omikronra nézve csak akkor kötelező, ha azt az Omikron írásban elfogadta.

3. Jelen feltételek bárminemű módosítása, vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.

4. Elháríthatatlan külső ok (5.8) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.

5. Az általános feltételek hatálya.

5.1. Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások

5.1.1. Az Omikron Kft. által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon történő szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez.

5.1.2. Az Omikron Kft. és Megrendelő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolásával lép életbe.

5.1.3. Amennyiben írásbeli megállapodás, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem rendelkezik, a tájékoztatók, az üzembe helyezési útmutatók, a használati utasítások, a rajzok, a szállítási dokumentumok és az egyéb kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét.

5.2. Árak

5.2.1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák.

5.2.2. A szállítási költség külön megállapodás szerint.

5.2.3. Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális estekről az Omikron Kft. külön rendelkezik.

5.3. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások.

5.3.1. A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében az Omikron Kft. köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben t őle elvárható. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Megrendelő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni.

5.3.3. A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása esetén, vagy ha a Megrendelő hibájából ezen idő alatt

a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul.

5.3.4. Nem megfelelő (selejt) Termék esetén az OMIKRON Kft. a Megrendelővel történt megállapodás értelmében köteles gondoskodni az újraelőállításáról saját költségén vagy a vételár visszafizetéséről.

5.4. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés.

5.4.1. A Termék tulajdonjoga - a birtokbaadástól függetlenül- csak akkor száll a Megrendelőre, amikor az Omikron Kft. megkapta a megállapodás szerinti árat. Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő a Terméket nem veheti használatba, nem építheti be, nem idegenítheti el.

5.4.2. Amennyiben a Megrendelő az Eladóval szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, az Eladó minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni.

5.4.3. A kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Megrendelőre.

5.5. Fizetés.

5.5.1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni.

5.5.2. Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Megrendelő visel.

5.5.3. Amennyiben az Eladó a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak esedékességekor, Megrendelő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után napi 1% kötbért köteles fizetni.

5.5.4. A hátralékos összegek beszedése érdekében az Omikron Kft. által kezdeményezett, minden eljárás költségei a Megrendelőt terhelik.

5.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Terméket a megállapodás szerinti helyről és/vagy időben nem szállítja el, az Omikron Kft. jogosult a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a Megrendelőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár napi 1%-a.

5.6. Szerződésbontás

5.6.1 .Az Omikron Kft. egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.

5.6.2. Az Omikron Kft. a Termékkel szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Amennyiben a Megrendelő elszállította a Terméket, azt köteles visszaszállítani az Omikron Kft. telephelyére és napi 1% kötbért megfizetni. Amennyiben nem szállította el, úgy meg kell fizetnie a Termék tárolási költségét és napi 1% kötbért.

5.7. Felelősség.

5.7.1. Az Omikron Kft. Termékeire maximum egy év garanciát vállal, az ettől eltérő időtartamot egyéb módon kell szabályozni. A garanciális feladatokat az Omikron Kft. csak akkor köteles ellátni, ha a Megrendelő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette.

A garanciális feladatok ellátásához a Megrendelőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania az Omikron Kft. számára. Ha ezt nem kapja meg, akkor az Omikron Kft. mentesül a garanciális kötelezettsége alól.

5.7.2. A Terméken az Omikron Kft. tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes garancia vesztés érvényesül.

5.7.3. Az Omikron Kft. felelőssége - garanciális időn belüli meghibásodás esetén - kizárólag a Termék kijavítására - vagy ha ez nem lehetséges - annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A garanciális teljesítés helye az Omikron Kft. Kft. székhelye.

5.8. Elháríthatatlan külső ok.

Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében elháríthatatlan külső oknak minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a társaság tulajdonosainak egyidejű munkaképtelensége.

5.9. Tervrajzok, minták és szerszámok.

Az Omikron Kft. által gyártott illetve nevében készített tervrajzok, gyártástechnológiák, minták és szerszámok, az Omikron Kft. tulajdonában maradnak függetlenül attól, hogy azok költségeivel a Megrendelő számláját megterhelték. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az esetleg rendelkezésére bocsátott tervrajzokat, technológiákat, mintákat és szerszámokat senki se másolhassa le, illetve illetéktelen harmadik személy ne tekinthesse meg.

5.10. Kártérítés

A Megrendelő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő nem léphet fel. Az Omikron Kft. az egy hetet meghaladó késedelmes szállítása esetén napi 1% kötbért köteles megfizetni oly módon, hogy a számla összegéből azt levonja. A késedelemből származó egyéb kárért, elmaradt haszonért más módon az Omikron Kft. felelősségre nem vonható.

5.11. Alkalmazandó jog.

Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadók. Jogviták esetén a felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki a magyar anyagi jog szerint.

5.12. Érvénytelenség.

Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni

5.13.Érvényesség

Jelen Általános Szállítási Szerződés visszavonásig érvényes.